News:

Partnerzy:

Gdata

Novell

Suse

Netiq

Unijna Reforma przepisów o ochronie danych osobowych


Dnia 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski wprowadził nowy pakiet legislacyjny dotyczący unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. Pakiet składający się z rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wieńczy trwające ponad cztery lata prace, które miały na celu całkowitą przebudowę unijnych norm ochrony danych.

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych ma zapewnić ujednolicony, wysoki poziom ochrony danych na terenie całej Unii Europejskiej, przyczyniając się tym do wzrostu poczucia pewności prawnej w tej dziedzinie
Nowe przepisy zakładają między innymi:

  • "prawo do bycia zapomnianym"
  • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych
  • prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy (art. 20)
  • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych
  • zapewnienie, że polityka prywatności jest wyjaśniona w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika
  • nakładania administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego) i ich zdecydowane egzekwowanie.

Z kolei przepisy zawarte w dyrektywie mają  na celu ochronę osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych.


Rozporządzenie weszło w życie po 20 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postanowienia w nim zawarte stosowane będą we wszystkich państwach członkowskich dwa lata od tej daty. Taki sam czas przeznaczony jest na wdrożenie dyrektywy przez państwa członkowskie.

 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u