Spis treści
pytania i odpowiedzi
GIODO pytania i odpowiedzi 2
GIODO pytania i odpowiedzi 3
RODO pytania i odpowiedzi 1
Wszystkie strony
  • Czy baza maili i telefonów klientów podlega pod ustawę o ochronie danych osobowych?

Tak, zgodnie z art. 6 za dane osobowe uważa  wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oznacza to że posiadając takie dane należy stosować wszystkie zabezpieczenia i dokumentacje wymaganą przez GIODO. Jeśli dane służą nam nie tylko do wystawiania faktur to zbiór taki również musimy zarejestrować w GIODO.


  • Czy prowadzony w postaci papierowej rejestr przychodzącej i wychodzącej korespondencji jest zbiorem danych i czy podlega rejestracji?

Tak, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 1 za zbiór uważa się "każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym". Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, ustawę tę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych. Oznacza to, iż przepisy ustawy mają zastosowanie również w przypadku przetwarzania danych osobowych w zbiorach prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej), tj. bez użycia systemów informatycznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy zbiory danych przetwarzane poza systemem informatycznym są zwolnione z obowiązku rejestracji. Oczywiście muszą być one ujęte w rejestrze prowadzonym przez ADO.


  • Czy przed rejestracją zbioru w GIODO należy najpierw wdrożyć politykę bezpieczeństwa?

Tak, sama rejestracja zbioru jest uwieńczeniem działań mających na celu zapewnienie przetwarzanym danym odpowiedniego bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 36 ust. 1  ustawy o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do odpowiednich środków zarówno technicznych jak i organizacyjnych.


  • Czy należy zgłosić do GIODO zbiór danych osób korzystających z newslettera?

Tak, pozyskane adresy e-mail stanowią zbiór danych osobowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym zbiór danych rozumiany jest jako każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.


  • Czy biblioteka ma obowiązek rejestracji zbiorów danych czytelników?

Tak, zbiory danych czytelników biblioteki podlegają rejestracji, istnieją jednak od tego odstępstwa w myśl art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, z obowiązku rejestracji zwolnione są zbiory, w których gromadzone są dane osobowe dotyczące wyłącznie osób uczących się oraz zatrudnionych u administratora danych osobowych. Rejestracji również nie podlegają zbiory danych dotyczących użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego, które prowadzone są przez uczelnie wyższe.


  • Czy spółdzielnia mieszkaniowa podlega ustawie oo ochronie danych osobowych?

Tak, spółdzielnia mieszkaniowa jest takim samym ADO jak każdy inny podmiot, przetwarza przecież dane swoich pracowników czy lokatorów. Zatem zgodnie z art 36 musi posiadać opracowaną i wdrożoną pełną dokumentację przewidzianą przez ustawę o ochronie danych osobowych.


  • Czy przekazując dane osobowe klientów, zewnętrznym firmom łamię prawo?

Nie, jeśli przekazanie danych następuje na podstawie wiążącej umowy i podmiot, któremu przekazujemy dane jest w stanie, w odpowiedni sposób je zabezpieczyć. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 35 ust 3 tejże ustawy, Administrator danych jest zobowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu.


  • Czy szkoła prowadząc e-dziennik narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych?

Nie, według GIODO dziennik lekcyjny prowadzony w formie elektronicznej nie narusza prawa uczniów, rodziców i nauczycieli do ochrony danych osobowych. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy określają tylko ogólne zasady przetwarzania danych. W sytuacji, gdy występują szczególne wobec ustawy przepisy prawa, trzeba je zastosować jako pierwsze. W tym przypadku zasady tworzenia i prowadzenia dzienników lekcyjnych określają przepisy dotyczące oświaty. Mowa tu m.in. o rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z dn. 19 lutego 2002r., które określa w jaki sposób, publiczne przedszkola, szkoły i placówki mają prowadzić dokumentację przebiegu nauczania oraz jaki ma być jej rodzaj.

Podkreślić należy tutaj, że zarówno dzienniki w formie papierowej jak i elektronicznej muszą być w odpowiedni sposób i przy pomocy określonych środków, zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.


  • Co GIODO może zrobić w sprawie przesyłania SPAMU?

Jeżeli chodzi o spam, ustawa o ochronie danych osobowych ma bardzo ograniczone zastosowanie. Kwestie te regulują odrębe przepisy prawa. W odniesieniu do ustawy można jedynie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do administratora danych. Jednak wysyłając maila zwrotnego ze sprzeciwem na adres, z ktorego otrzymaliśmy spam, musimy pamiętać, że pomoże on zidentyfikować nasze konto jako aktywne, co spowoduje, że nasza poczta elektroniczna nadal będzie atakowana przez programy spamerskie. GIODO może wszcząć postępowanie administracyjne w przypadku nie zastosowania się administratora danych do sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych w celach marketingowych. Należy zauważyć, że jest to najskuteczniejsze w przypadku tradycyjnych działań marketingowych, gdy znany jest nam administrator danych.


  • Jakie dane mogą zbierać Przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart pre-paid?Zgodnie z art. 60b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, abonent będący osobą fizyczną podaje dostawcy usług następujące dane: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu. Powyższy przepis wskazuje dane, jakie abonent - kupujący kartę pre-paid jest obowiązany podać dostawcy usług przedpłaconych.
 
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij stat4u